องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


กิจกรรมท้องถิ่นนครนายกร่วมใจ "Knock Door เคาะประตูบ้าน" ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยการนำของ นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์นายกองค์บริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายรุ่ง ลำบัวลอย นางสุกัญญา นันทะแสน รองนายก ฯ นายนิคม ไชยสวน ประธานสภา ฯ นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สมาชิกสภา และ ผู้นำชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมท้องถิ่นนครนายกร่วมใจ "Knock Door เคาะประตูบ้าน" ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน

2023-06-21
2023-05-19
2023-04-13
2023-03-24
2023-02-28
2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04