องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


กิจกรรมท้องถิ่นนครนายกร่วมใจ "Knock Door เคาะประตูบ้าน" ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยการนำของ นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์นายกองค์บริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายรุ่ง ลำบัวลอย นางสุกัญญา นันทะแสน รองนายก ฯ นายนิคม ไชยสวน ประธานสภา ฯ นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สมาชิกสภา และ ผู้นำชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมท้องถิ่นนครนายกร่วมใจ "Knock Door เคาะประตูบ้าน" ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน

2022-11-17
2022-10-13
2022-08-03
2022-08-03
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-10
2022-06-08