องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง และให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจึงได้จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 ณ วัดท่าประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 มีกิจกรรมการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในตำบลท่าเรือ และการละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น มอญซ่อนผ้า งูกินหาง เดินกะลา และสนุกสนานกับวงมหรสพรำวงชาวบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีและให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสรู้จักการละเล่นพื้นบ้านของไทย สร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีกลมเกลียวให้แก่คนในชุมชน

2023-05-19
2023-04-13
2023-03-24
2023-02-28
2023-02-03
2023-02-01
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-04
2022-12-14