องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 

27  ก.ย. 2565 จ้างก่อสร้างห้องเก็บเรือ อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565 ซื้อชุดถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-7108 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-8360 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ บจ-7783 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565 จ้างสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ภายในตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมประตูพร้อมเปลี่ยนวงกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานหลังใหม่
25  ส.ค. 2565 จ้างเทคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565 ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบบุนวมมีเท้าแขนพร้อมพนักพิงมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565 ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบบุนวมมีท้าวแขนพร้อมพนักพิงมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565 จ้างเปลี่ยนโช๊คสวิงซ์บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง (ถนนหมู่ 4 - หมู่ 7 และถนนหมู่ 4 -หมู่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายภายในหมู่บ้านเกาะกาช่วงจากบ้านนางอุ่นใจถึงบ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง