องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Polcy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. ในด้านการส่งเสริมความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยการประกาศไม่รับของขวัญ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Polcy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ