องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสำนักทะเบียนพาณิชย์ ได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการรถบรรทุกประเภทบุคคลธรรมดาในพื้นที่ว่า การโอนรถบรรทุกจากเจ้าของไปยังผู้รับโอน จะต้องใช้ใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบเอกสารหลักฐานอื่น มิฉะนั้น เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่งจะไม่ดำเนินการโอนให้

 

สำนักทะเบียนจึงขอทำความเข้าใจในกรณีนี้ว่า งานขนบรรทุกอิฐ หิน ดิน ปูน ทราย และวัสดุก่อสร้างรวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมิได้จำหน่ายวัสดุนั้น ถือเป็นงานบริการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553 ข้อ 4 (5) ได้กำหนดพาณิชยกิจของบุคคลธรรมดาที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งไม่รวมกรณีนี้

 

ดังนั้น

- ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ขนส่งได้โดยไม่ต้องใช้ทะเบียนพาณิชย์ หากเจ้าหน้าที่สอบถามหาใบทะเบียนพาณิชย์ ให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ขนส่ง ว่า กรณีนี้เป็นการบริการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

- หากเป็นผู้จำหน่ายด้วย ก็จะจดได้เพียงกิจการจำหน่ายเท่านั้น ไม่รวมถึงกิจการรับเหมา 

 

ให้ดูบันทึกข้อความของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พณ 0812/2549 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ประกอบเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้ และนำหนังสือนี้ไปยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ขนส่งที่ติดต่อเรื่องคำร้องโอนรถบรรทุก

 

จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งต้องการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อนำไปประกอบหลักฐานในการโอนรถทราบ    เอกสารประกอบ : การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ