องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแนวปฏิบัติ Dos & Don?ts

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 3 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม โดยได้กำหนดหลักการและค่านิยม 7 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข,ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่,กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง,คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน,ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์ ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และได้ให้โอวาทแก่ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติตนเป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และการวางตัวทั้งภายในและภายนอก ไม่ยอมรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการประชาชน เป็นไปด้วยความโปร่งใส สะท้อนถึงการบริการด้วยใจของบุคลากร และสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่    เอกสารประกอบ ::
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแนวปฏิบัติ Dos & Don?ts
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ