องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
สำนักปลัด


นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางสาวนิภาพรรณ พระเพ็ชร นางสาวสุภวรรณ โมตา นายชัชวาลย์ นิ่มแนบ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
นางสาวรัชนีวรรณ รจนาสม
สิบโทสุวัฒน์ ปิ่นมุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฎิบัติงาน


นายศราวุธ บุญครอง     นางสาวพรวิไล ชาติรักษ์
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
 
 
นางสาวคณิตตา หลีเกี๊ยะ นายมงคล เนียมรุ่งเรือง นายธีระพัฒน์ ศิลารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
 
 
นายศรชัย น่วมประเสริฐ นายสินาท เนื่องจากฉิม นางสาวอรอุมา งามทิพย์
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป