องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

๑. สภาพทั่วไป
          ๑.๑ ที่ตั้ง
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เป็นตำบลขนาดเล็กตำบลหนึ่งของอำเภอปากพลี ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๐,๖๒๕ ไร่ หรือ ๖๕ ตารางกิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากอำเภอปากพลี ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘
          ๑.๒ อาณาเขตติดต่อ
          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลศรีจุฬา ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
          ๑.๓ ภูมิประเทศ
          ตำบลท่าเรือมีพื้นที่ทั้งหมด ๔๖,๙๘๒ ไร่ หรือ ๗๕ ตารางกิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้สภาพความลาดชันของพื้นที่อยู่ในช่วง ๐.๕% พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มเป็นทุ่งกว้างขนาดใหญ่ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังทุกปี ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้และแม่น้ำมีคลองธรรมชาติและคลองชลประทานหลายสายไหลผ่านตำบล มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นเป็นหย่อม ๆ
          ๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
          หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะกา นายบุญทัน ทีกา เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
          หมู่ที่ ๒ บ้านลำบัวลอย นายประทีป บุญเทียน เป็นกำนัน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
          หมู่ที่ ๓ บ้านแขมโค้ง นายปรีชา บุญลาย เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
          หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม นายจารุวัฒน์ น้อยสำแดง เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
          หมู่ที่ ๕ บ้านท่าควายแห นายอาภรณ์ รอดเกตุกุล  เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
          หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสำโรง นางสาวศิรินภา ศิลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
          หมู่ที่ ๗ บ้านศาลเจ้า นางสาวทัศนีย์ เครืออาษา เป็นผู้ใหญ่ พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
          หมู่ที่ ๘ บ้านท่าประดิษฐ์ นายชูชาติ กรรณิการ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน


๑.๕ ประชากร
                ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

 

 

แหล่งข้อมูล : จากฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอปากพลี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔