องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
กองคลัง


นางสาวสุภาภรณ์ โสมเขียว
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
สิบเอกสุนทร ห่อคำ สิบเอกอดิเรก ประตูนิล  นางเกตุมณี ปาปะขัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

 

นางจิราภรณ์ ชมภูนุช  นางบุปผชาติ น้อยสำแดง
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 
นายธีระพงษ์ ปาปะขัง   นางสาวสุกัญญา ทิพย์วัน
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
  คนงานทั่วไป