องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายเสกสรรค์ ตาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ว่าง นางจุฑาภรณ์ ขิมมาทิ นางพรทิพย์ จันนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ ครู คศ.2 ครู คศ.2
 
 
นางฐาปะนี เสียงประเสริฐ นางอุไร คิดร่วม นางสาวระพีพรรณ สอนศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)